ENPL
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
O PIŚMIE

Transformacje są pismem interdyscyplinarnym, recenzowanym, wychodzącym od 1992 roku. Poświęcone są m.in. problematyce:

Transformacje są charakterystyczną formą i sposobem funkcjonowania, rozwoju, trwania świata ludzi. Ich wszechobecność i znaczenie skłania do uważania kategorii transformacji za swoisty paradygmat w badaniu rozwoju techniki, cywilizacji, społeczeństwa, kultury, wartości i przekonań. Konsekwencje i potencjalności zmian i przeobrażeń wymagają nowych metodologicznych podejść i narzędzi, nowych wizji oraz innowacji teoretycznych, a także budowania zdolności do radzenia sobie nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Ważnym celem niniejszego pisma jest także promowanie inter-, multi- i transdyscyplinarności w badaniach i analizach, orientacji prospektywnej oraz myślenia strategicznego i globalnego. Horyzont poznawczy zamieszczanych tekstów jest bardzo szeroki – od ujęć teoretycznych i metodologicznych przez tematykę krajową i regionalną do globalnej oraz empirycznej. Opisy i ewaluacje konkretnych doświadczeń są też przedmiotem zainteresowań pisma.

Transformacje mają zasięg miedzynarodowy. W 2012 roku podpisaliśmy umowę licencyjną z globalną bazą danych EBSCO Publishing (Ipswich , MA, USA). Od 2013 roku indeksuje nas INDEX COPERNICUS. Od 2014 roku jesteśmy na liście ERIH+.

Czasopismo recenzowane (11 pkt. lista MNiSzW).

Ukazuje się dwa razy do roku (numery podwójne) w języku polskim oraz angielskim (odrębne teksty).

ISSN 1230-0292

NOWOŚCI

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


„NOWE PROBLEMY E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA”


Nałęczów, 21-23 maja 2018 r.ZAPRASZAJĄ


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH

I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE


FUNDACJA EDUKACYJNA TRANSFORMACJE

Warszawa


ARMENIAN MARKETING ASSOCIATION

Armenian Marketing Association


NOWY NUMER
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
nr 1-2 (96-97) 2018
I. Przyszłość cywilizacji – transformacje świata
The Future of Civilization – Transformations of the World
Wiesław SZTUMSKI
Kilka myśli o przyszłym rozwoju cywilizacji
Some Thoughts on the Future Development of Civilization
2
Kazimierz KRZYSZTOFEK
Świat w kryzysie czy po kryzysie? Próba identyfikacji głównych trendów
The World in Crisis or in the Post-Crisis Era? An Attempt at Identifying Main Trends
26
II. Techniczne uwarunkowania i efekty e-rozwoju
Technological Conditions and Effects of e-Development
Mirosław GEISE
Współczesne uwarunkowania rozwoju e-gospodarki na świecie
Contemporary Conditionings or e-Economy in the World
56
Janusz GOLINOWSKI
Społeczeństwo sieci w warunkach erozji dotychczasowego ładu politycznego i gospodarczego
Network Societies in Conditions of Erosion of the Current Political and Economic Order
68
Piotr ADAMCZEWSKI
Ewolucja informatycznego ekosystemu organizacji inteligentnych w czasach transformacji cyfrowej
Evolution of the ICT Ecosystem on Intelligent Organizations in Times of Digital Transformations
89
Dariusz Tadeusz DZIUBA
Pierwotna oferta kryptowalut (ICO): Potencjał i ryzyka
Initial Coin Offering (ICO): Opportunities and Risks
105
III. Jednostki ludzkie i zbiorowości w globalnym otoczeniu technicznym
Human Individuals and Collectives in a Global Technological Setting
Joanna WYLĘŻAŁEK
Człowiek w globalizującym się świecie – Świadomość jako kluczowy czynnik rozwoju
A Human Being in a Globalized World – Consciousness as a Key Factor of Development
118
Agnieszka JURCZAK
Kapitał społeczny i kulturowy – potrzeba redefinicji pojęć wobec współczesnych zmian społecznych
Social and Cultural Capital – The Need of a Redefinition of Concepts in the Context of Contemporary Social Changes
133
IV. Wyzwania edukacyjne technicznego świata
Educational Chal-lenges of the Technological World
Jan KAŹMIERCZAK
Czy i jakie wyzwania edukacyjne są generowane przez „e-społeczeństwo” i „e-gospodarkę”: spojrzenie subiektywne
Whether and What the Educational Challenges Are Generated through „E-Society” and „E-Management”: A Subjective View
150
Ewa SKRZETUSKA
Analiza zmian w edukacji w okresie transformacji od etapu industrialnego do postindustrialnego
Analysis of Changes in Education During the Transformations from the Industrial to the Post-Industrial Stage
167
V. Zmiany techno-społeczne w praktyce życia ludzi
Techno-Societal Changes in a Practice of Life
Agnieszka SZEWCZYK
Analiza konsumpcji dóbr informacyjnych w polskich gospodarstwach domowych
Analysis of the Consumption of Information Goods in Polish Households
184
Krzysztof JUREK, Karolina PIĘTA
Fenomen blogów modowych wśród licealistek
The Phenomenon of Fashion Blogs amongst High School Students
210
Małgorzata ORŁOWSKA, Krystyna M. BŁESZYŃSKA, Izabela KSIĄŻKIEWICZ
Między stereotypem a rzeczywistością - seniorzy w Internecie
Internet Seniors: Between Stereotypes and Reality
221
Agnieszka MAJ
Zmiana tendencji żywieniowych jako przykład zmiany społecznej
Changing Dietary Trends as an Example of Social Change
237
Antoni WONTORCZYK, Anna ENGLERT-BATOR
Prokrestynacja i nieuczciwość akademicka jako współczesne formy transformacji życia społecznego
Procrastination and Academic Dishonesty as Contemporary Forms of Social Transformation
253
Ewa M. KWIATKOWSKA, Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia
Positive and Negative Aspects of New Technologies Use in Health Care
270
VI. W poszukiwaniu nowych podejść i interpretacji
In Search of New Approaches and Interpretations
Wojciech KOZYRA
O współczesnej kondycji pojęcia Oświecenia
On the Contemporary Condition of the Notion „Enlightement”
289
Maciej D. KRYSZCZUK
Neoluddyzm jako kategoria analityczna. Próba konceptualizacji
NeoLuddism as an Analytical Category. An Attempt of Conceptualization
299
Andrzej LEMAŃSKI
Wpływ automatyzacji na pracę fizyczną. Analiza socjoekonomiczna
The Influence of Automation on Physical Work. SocioEconomic Analysis
339
Marek SOKOŁOWSKI, Wojciech K. SZALKIEWICZ
Gelotologia polityczna
Political Gelotology
365
Jakub POTULSKI
Rewolucja postnarodowa jako źródło konfliktów politycznych w krajach Unii Europejskiej
Postnational Revolution as a Source of Poliltical Conflicts in the EU Countries
378
Jadwiga SEBETA, Eugeniusz SZYMIK
Elementy światopoglądu religijnego a antykryzysowa inicjatywa dla Europy w świecie posthumanistycznym
Elements of Religious Worldview versus the Anticrisis initiative for Europe in the Posthumanist world
399
Iwona BŁASZCZAK, Włodzimierz CHOJNACKI
Konstruktywistyczne i komunikacyjne aspekty kształtowania kultury bezpieczeństwa personalnego w szkole
Constructive and Communication Aspects of Shaping Security Culture at School
409
Do Autorów
Instructions to Authors
425
ARCHIWUM
2018
Transformacje nr 1-2 (96-97)
2017
Transformacje nr 1-2 (92-93)
Transformacje nr 3-4 (94-95)
2016
Transformacje nr 1-2 (88-89)
Transformacje nr 3-4 (90-91)
2015
Transformacje nr 1-2 (84-85)
Transformacje nr 3-4 (86-87)
2014
Transformacje nr 1-2 (80-81)
Transformacje nr 3-4 (82-83)
2013
Transformacje nr 1-2 (76-77)
Transformacje nr 3-4 (78-79)
2012
Transformacje nr 1-4 (72-75)
2011
Transformacje nr 1-2 (68-69)
Transformacje nr 3-4 (70-71)
REDAKCJA
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Lech W. ZACHER
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
lechwzacher@gmail.com
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Dora MARINOVA
Sustainability Policy Institute,
Curtin University,
Perth, Australia,
D.Marinova@curtin.edu.au
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA
Instytut Kultury,
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
tmiczka@interia.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Mauro MAGATTI
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
University Cattolica del Sacro Cuore,
Milan, Italia,
mauro.magatti@unicatt.it
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Sangeeta SHARMA
Dept. of Public Administration,
University of Rajasthan,
Jaipur, India,
sageetajpr2004@yahoo.co.in
Sekretarz Redakcji
Dr Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
mskorzewska@kozminski.edu.pl
Redaktor E-wydania
Dr Alina BETLEJ
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
alinabetlej@kul.lublin.pl
WYDAWCA
Fundacja Edukacyjna „Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa
e-mail: lechzacher@yahoo.com, lzacher@kozminski.edu.pl

we współpracy z konsorcjum wspierającym (instytucje i stowarzyszenia)
KONSORCJUM WSPIERAJĄCE
(INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA)
Universita Cattolica del S. Cuore,
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
Milan, Italia,
(Prof. Mauro Magatti)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Center for Analysis and Forecasting,
Tbilisi, Gruzja,
(Prof. Vladimer Papava – Rektor)
Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauk o Kulturze I Studiów Interdyscyplinarnych,
Katowice,
(dr Anna Maj – Zastępca Dyr.)
Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Zabrze,
(Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – Dziekan)
Akademia Leona Koźmińskiego,
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Warszawa,
(Prof. dr hab. Lech W. Zacher - Dyrektor)
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
Zabrze,
(Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes)
Polskie Towarzystwo Oceny Technologii,
(Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Prezes)
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Białystok,
(Dr hab. Dorota Misiejuk – Prezes)
CZŁONKOWIE REDAKCJI I KONSULTANCI
Dr Mirosław GEISE
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
(Redaktor statystyczny)
Prof. Gavin RAE
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
(Redaktor językowy - język angielski)
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Uniwersytet Łódzki,
Łódź
Dr Urszula SOLER
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski,
Katowice
(Redaktor językowy - język polski)
Dr inż. Grzegorz KOMARZYNIEC
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Politechnika Lubelska,
Lublin
(konsultant ds. Nowych technologii)
MIĘDZYNARODOWA RADA REDAKCYJNA
Prof. Leslie BASH
University College,
London, UK
Dr Clement BEZOLD
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA
Prof. Krystyna BŁESZYŃSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
Prof. Peter BOŁTUĆ
Dept. of Philosophy University of Illinois,
Springfield, Ill., USA
Prof. Olga BRUSYLOVSKA
Odessa National Mechnika University,
Ukraina
Prof. (Eng.) Czesław CEMPEL
Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa
Prof. Meinolf DIERKES
Science Center (WZB),
Berlin, RFN
Prof. Dariusz T. DZIUBA
WNE, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Nikolai GENOV
School of Advanced Social Studies,
Nova Gorka, Słowenia
Prof. Günter GETZINGER
Alpen-Adria Universität,
Graz, Austria
Prof. Tomasz GOBAN-KLAS
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
Prof. Janusz GOLINOWSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. Larisa A. GROMOVA
Herzen State Pedagogical Univ.,
St. Petersburg, Rosja
Prof. Armin GRUNWALD
Karlsruhe Insitute of Technology,
Karlsruhe, RFN
Prof. Lesław HABER
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
Kraków
Prof. David HEMPHILL
San Francisco State Univ.,
San Francisco, USA
Prof. Andrzej KIEPAS
Politechnika Śląska,
Zabrze
Prof. Witold KIEŻUN
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
Prof. Jerzy KISIELNICKI
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Kazimierz KRZYSZOFEK
Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Warszawa
Prof. dr Murman KVARATSKHELIA
Uniwersytet w Tbilisi,
Gruzja
Prof. Wojciech LAMENTOWICZ
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu,
Gdynia
Prof. Rudolf zur LIPPE
Oldenburg Universität,
Oldenburg, RFN
Dr Michael MACCOBY
The Maccoby Group PC,
Wshington, DC, USA
Prof. Ali A. MAZRUI
SUNY,
Bringhampton, NY, USA
Prof. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI
Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków
Prof. Małgorzata MOLĘDA – ZDZIECH
Szkoła Głowna Handlowa,
Warszawa
Prof. Józef OLEŃSKI
Uczelnia Łazarskiego,
Warszawa
Prof. Vladimer PAPAVA
Tbilisi State University,
Tbilisi, Gruzja
Prof. Andrzej PAPUZIŃSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. (inż.) Sławomir PARTYCKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Lucjan PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska,
Lublin
Prof. (inż.) Karol I. PELC
Michigan Technological Univ.,
Houghton, MI, USA
Prof. Ewa POLAK
Uniwersytet Gdański,
Gdańsk
Prof. (Eng.) Alan L. PORTER
Georgia Institute of Technology,
Atlanta, GA, USA
Prof. Bazyli POSKROBKO
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok
Prof. (inż.) Piotr SIENKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa
Prof. Encarnación SORIANO AYALA
University of Almeria,
Hiszpania
Prof. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. Agnieszka SZEWCZYK
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin
Prof. Jan SZMYD
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków
Prof. (em.) Wiesław SZTUMSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. (inż.) Andrew S. TARGOWSKI
Western Michigen Univ.,
Kalamazoo, MI, USA
Prof. Albert H. TEICH
American Assoc. for the Advancement of Science,
Washington, DC, USA
Prof. (inż.) Andrzej A. WIERZBICKI
Instytut Łączności,
Warszawa
Prof. Christoph WULF
Freie Universität,
Berlin, RFN
Prof. Danuta ZALEWSKA
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław
Prof. Katarzyna ŻUKROWSKA
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
INFORMACJE DLA AUTORÓW

Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu lub na analizach empirycznych.

Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje – "wszystkie i wszędzie", we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach – zob. deklarację tematyczną poprzedzającą spis treści). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnosić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.

Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) – zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach.

Obok typowych research papers dopuszczalne są również inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma.

Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów (zgodnie z wymogami MNiSzW).

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej.

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami).

Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji.

Nadsyłane teksty powinny charakteryzować się poprawnością językową, a wszelkie cytaty i powołania powinny być udokumentowane.

W tekstach powinny być stosowane przypisy dolne.

Do nadsyłanych materiałów dołączyć:

  • dane o Autorze, w szczególności imię i nazwisko, stopień lub tytuł nauko-wy, adres e-mail, adres do korespondencji, wskazanie uczelni macierzystej (w przypadku pracowników naukowych), wraz z krótką notką o autorze,
  • streszczenie (wraz z tytułem) w języku angielskim – ok. 500 słów,
  • słowa kluczowe nadesłanego tekstu (3-10),
  • oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji Transformacji oraz nie był wcześniej publikowany.

Redakcja zastrzega prawo dokonania adjustacji tekstów.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Teksty prosimy przesyłać na adres: transformacje@kozminski.edu.pl

Artykuły naukowe nadsyłane do Transformacji:

  • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
  • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
  • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadkach dyskusyjnych o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej(w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

KONTAKT
Wydawca
Fundacja Edukacyjna "Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
00-175 Warszawa
Tel./fax. (22)4038411
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Teksty prosimy przesyłać na adres:
lechwzacher@gmail.com
redakcjatransformacje@gmail.com
alinabetlej@kul.pl
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne