ENPL
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
O PIŚMIE

Transformacje są pismem interdyscyplinarnym, recenzowanym, wychodzącym od 1992 roku. Poświęcone są m.in. problematyce:

Transformacje są charakterystyczną formą i sposobem funkcjonowania, rozwoju, trwania świata ludzi. Ich wszechobecność i znaczenie skłania do uważania kategorii transformacji za swoisty paradygmat w badaniu rozwoju techniki, cywilizacji, społeczeństwa, kultury, wartości i przekonań. Konsekwencje i potencjalności zmian i przeobrażeń wymagają nowych metodologicznych podejść i narzędzi, nowych wizji oraz innowacji teoretycznych, a także budowania zdolności do radzenia sobie nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Ważnym celem niniejszego pisma jest także promowanie inter-, multi- i transdyscyplinarności w badaniach i analizach, orientacji prospektywnej oraz myślenia strategicznego i globalnego. Horyzont poznawczy zamieszczanych tekstów jest bardzo szeroki – od ujęć teoretycznych i metodologicznych przez tematykę krajową i regionalną do globalnej oraz empirycznej. Opisy i ewaluacje konkretnych doświadczeń są też przedmiotem zainteresowań pisma.

Transformacje mają zasięg miedzynarodowy. W 2012 roku podpisaliśmy umowę licencyjną z globalną bazą danych EBSCO Publishing (Ipswich , MA, USA). Od 2013 roku indeksuje nas INDEX COPERNICUS. Od 2014 roku jesteśmy na liście ERIH+.

Czasopismo recenzowane (11 pkt. lista MNiSzW).

Ukazuje się dwa razy do roku (numery podwójne) w języku polskim oraz angielskim (odrębne teksty).

ISSN 1230-0292

NOWOŚCI

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


„NOWE PROBLEMY E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA”


Nałęczów, 21-23 maja 2018 r.ZAPRASZAJĄ


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH

I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE


FUNDACJA EDUKACYJNA TRANSFORMACJE

Warszawa


ARMENIAN MARKETING ASSOCIATION

Armenian Marketing Association


NOWY NUMER
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
nr 1-2 (92-93)
I. INNOWACJE – TWORZENIE, SKUTKI, EWALUACJE
INNOVATION – CREATION, EFFECTS, EVALUATIONS
Heinrich BADURA
Programy inteligentnego rozwoju UE – aspekty techniczne i znaczeniowe
Programmes of Intelligent Development of the EU – Technical and Semantic Aspects
2
Sławomir KAMOSIŃSKI
Technologie przerywające (zmieniające) rozwój a zdolność polskiego przemysłu do wytworzenia i absorbcji innowacji. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość
Disruptive Technologies Transforming (changing) the Development and the Ability of Polish Industry to Uptake Innovation. Past Experience, Guidelines for the Future
15
Jacek MIKUCKI
Startupy jako narzędzia w procesie tworzenia e-culture. Studium przypadku startupów madryckich: Noddus, Kolobee i Paugea
Startups as a Tool in the Process of e-Culture Creation. Case Study of Madrid Startups: Noddus, Kolobee and Pangea
28
Tomasz STĘPIEŃ
Zastosowanie oceny techniki w przypadku nanotechnologii. Główne zagadnienia i podejścia teoretyczne
Application of Technology Assessment in the Case of Nanotechnology. Major Issues and Theoretical Approaches
46
Maciej D. KRYSZCZUK
Ponad głównym nurtem refleksji nad przyszłością pracy: przypadek „bzdurnych zajęć”
Beyond the Mainstream Reflections over the Future of Work: the Case of “Bullshit Jobs”
61
Kamil SZYMAŃSKI
Przyszłość pracy ludzkiej w czasach automatyzacji
Future of Human Labor in the Time of Automation
88
II. WYZWANIA EKONOMICZNE WSPÓŁCZESNYCH TRANSFORMACJI
ECONOMIC CHALLENGES OF MODERN TRANSFORMATIONS
Justyna KŁOBUKOWSKA
Społecznie odpowiedzialny rynek finansowy w Polsce – podążając za światowym trendem w wymiarze ESG
Socially Responsible Financial Market in Poland - Following the Global Trend in the ESG Dimension
106
Ewa CICHOWICZ
Kompetencje ekonomiczne jako warunek uczestnictwa jednostki w systemie społeczno - ekonomicznym
Economic Literacy as a Condition of Participation of Individuals in the Socio-Economic System
116
Monika FOLTYN-ZARYCHTA
Założenia utylitaryzmu w ocenie efektywności inwestycji międzypokoleniowych
Utilitarian Assumptions in Intergenerational Investment Appraisal
126
Katarzyna CYMBRANOWICZ
Praca i bieda – zjawisko working poor w Unii Europejskiej
Work and Poverty - the Phenomenon of “Working Poor” in the European Union
138
Dorota MURZYN
Budżet Unii Europejskiej a Polska – ujęcie retro- i prospektywne
The Budget of the European Union and Poland – Retro- and Prospective Approach
158
III. PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA
SECURITY ISSUES
Piotr SIENKIEWICZ
Homo reticulus w zmieniającym się świecie
Homo Reticulus in the Changing World
178
Halina ŚWIEBODA
Bariery w prognozowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa
Restrictions and Barriers in Predicting Threats to National Security
198
IV. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – POLITYKA – ADMINISTRACJA
PUBLIC SPACE - POLITICS - ADMINISTRATION
Barbara GŁYDA-ŻYDEK
Czy istnieje przestrzeń publiczna?
Does a Public Space Exists ?
216
Edward KAROLCZUK
Spór o istote prywatyzacji domeny publicznej
The Controversy about the Quiddity of Privatization of Private Assets
228
Włodzimierz CHOJNACKI, Janusz ŚWINIARSKI
Profesjonalizacja w relacjach grup dyspozycyjnych z administracją publiczną
Professionalization in the Relations of Disposal Group with a Public Administration
259
Tomasz HOFFMAN
Relacje między europeizacją a kształtowaniem się polityki publicznej na przykładzie polityki spójności
Relations among Europeanization and the Public Politics on the Example of the Politics of Cohesion
279
V. TRANSFORMACJE POLITYKI – KONTESTACJE, MITYZACJA
TRANSFORMATIONS OF POLITICS - CONTROVERSIES, MYTHIZATION
Paweł MALENDOWICZ
Reminiscencje kontestacji młodzieżowej, czyli czego chce Paweł Kukiz
The Reminiscence of Youthful Rebelliousness, that is what Paweł Kukiz Wants
294
Jakub POTULSKI
Ewolucja zachowań wyborczych – II fala kontrmobilizacji
Evolution of Voting Behavior – The Second Wave of Countermobilization
312
Eugeniusz PONCZEK
Mityzacja pamięci zbiorowej a sprawowanie władzy politycznej w sytuacji uobecniania się konfliktu
Collective Memory Mythization and Exercising Political Power in the Situation of Conflict Occurrence
333
VI. TRANSFORMACJE I TURBULENCJE W KULTURZE I W MEDIACH
TRANSFORMATIONS AND TURBULENCE IN CULTURE AND IN THE MEDIA
Wojciech CHYŁA
Globalna transformacja – globalna deregulacja. Kilka uwag na temat mediów i kultury
Global Transformation: Global Deregulation. A Few Observations on the Media and Culture
348
Ilona COPIK
Prześwietlanie dziejów – transformacje medialne versus ciągłość kulturowa
Background Checking of the History – Media Transformations versus Cultural Continuities
359
Anna MAJ
Przechwytywanie danych: sztukanowych mediów i cyberaktywizm jako narzędzie oporu wobec kontroli systemów inteligentnych. Wybrane strategie komunikacyjne
Data Interception: New Media Art and Cyberactivism as Tools Of Resistance against the Control of Intelligent Systems. Selected Communication Strategies
377
Barbara ORZEŁ
3D, 4D... W stronę kina, wielu zmysłów - w stronę mediów wielu zmysłów
3d, 4d… Towards the Multi-Sensory Cinema – Towards the Multi-Sensory Media
395
Krzysztof CHACZKO
(Bez)użyteczny socjalizm. Motywy polityczne w twórczości Depeche Mode a transformacja wizerunku grupy
(Un)serviceable Socialism. Political Motives and Transformation of the Image in Depeche Mode: the Case of ,,Construction Time Again”
408
Ewa KOCHANOWSKA
Doświadczenia wizualno-medialne dziecka w młodym wieku szkolnym jako przestrzeń działań edukacyjnych
Visual and Media Experience of a Child at Early School Age as a Space For the School’s Educational Activities
424
VII. INFORMACJA W TRANSFORMACJACH SPOŁECZEŃSTWA
INFORMATION IN TRANSFORMATIONS OF THE SOCIETY
Wiesław SZTUMSKI
Kłopoty z komunikowaniem się
Problems with Communication
440
Małgorzata OSTROWSKA
Zasoby i przeszkody w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce – percepcja pedagoga społecznego
Resources and Obstacles of Building Information Society in Poland - Perception of Social Pedagogue
460
Stanisława KUREK-KOKOCIŃSKA
Materiały bibliograficzne oraz bibliografie dziedzin i zagadnień opublikowane na łamach czasopism w latach 2001-2015 i ich dostępność w środowisku cyfrowym
Bibliographical Materials and Bibliographies of Subjects and Issues Published in Magazines in the Years 2001-2015 and their Availability in the Digital Environment
474
VIII. NOWE RELACJE I PODEJŚCIA W OPIECE MEDYCZNEJ
NEW RELATIONS AND APPROACHES IN MECICAL CARE
Filip BARDZIŃSKI
Partner, klient, czy jednak pacjent? Anatomia pacjenta i lekarza a modele medycyny
Partner, Client or Patient? Autonomy of Patient and Physician and Models of Medicine
494
Maciej POPŁAWSKI
Psychiatria i psychoterapia: antynomie i ograniczenia nowoczesnych praktyk eksperckich
Psychiatry and Psychotherapy: Antinomies and Limits of the Modern Experts’ Practices
512
IX. RECENZJE
REVIEWS
Magda ZYTKA
Kultura kulinarna w Internecie
Culinary Culture in the Internet
526
Do Autorów
Instructions to Authors
530
ARCHIWUM
2017
Transformacje nr 1-2 (92-93)
2016
Transformacje nr 1-2 (88-89)
Transformacje nr 3-4 (86-87)
2015
Transformacje nr 1-2 (84-85)
2014
Transformacje nr 1-2 (80-81)
Transformacje nr 3-4 (82-83)
2013
Transformacje nr 1-2 (76-77)
Transformacje nr 3-4 (78-79)
2012
Transformacje nr 1-4 (72-75)
2011
Transformacje nr 1-2 (68-69)
Transformacje nr 3-4 (70-71)
REDAKCJA
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Lech W. ZACHER
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
lzacher@kozminski.edu.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Dora MARINOVA
Sustainability Policy Institute,
Curtin University,
Perth, Australia,
D.Marinova@curtin.edu.au
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA
Instytut Kultury,
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
tmiczka@interia.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Mauro MAGATTI
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
University Cattolica del Sacro Cuore,
Milan, Italia,
mauro.magatti@unicatt.it
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Sangeeta SHARMA
Dept. of Public Administration,
University of Rajasthan,
Jaipur, India,
sageetajpr2004@yahoo.co.in
Sekretarz Redakcji
Dr Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
mskorzewska@kozminski.edu.pl
Redaktor E-wydania
Dr Alina BETLEJ
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
alinabetlej@kul.lublin.pl
WYDAWCA
Fundacja Edukacyjna „Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa
e-mail: lechzacher@yahoo.com, lzacher@kozminski.edu.pl

we współpracy z konsorcjum wspierającym (instytucje i stowarzyszenia)
KONSORCJUM WSPIERAJĄCE
(INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA)
Universita Cattolica del S. Cuore,
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
Milan, Italia,
(Prof. Mauro Magatti)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Center for Analysis and Forecasting,
Tbilisi, Gruzja,
(Prof. Vladimer Papava – Rektor)
Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauk o Kulturze I Studiów Interdyscyplinarnych,
Katowice,
(dr Anna Maj – Zastępca Dyr.)
Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Zabrze,
(Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – Dziekan)
Akademia Leona Koźmińskiego,
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Warszawa,
(Prof. dr hab. Lech W. Zacher - Dyrektor)
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
Zabrze,
(Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes)
Polskie Towarzystwo Oceny Technologii,
(Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Prezes)
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Białystok,
(Dr hab. Dorota Misiejuk – Prezes)
CZŁONKOWIE REDAKCJI I KONSULTANCI
Dr Mirosław GEISE
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
(Redaktor statystyczny)
Prof. Gavin RAE
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
(Redaktor językowy - język angielski)
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Uniwersytet Łódzki,
Łódź
Dr Urszula SOLER
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski,
Katowice
(Redaktor językowy - język polski)
Dr inż. Grzegorz KOMARZYNIEC
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Politechnika Lubelska,
Lublin
(konsultant ds. Nowych technologii)
MIĘDZYNARODOWA RADA REDAKCYJNA
Prof. Leslie BASH
University College,
London, UK
Dr Clement BEZOLD
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA
Prof. Krystyna BŁESZYŃSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
Prof. Peter BOŁTUĆ
Dept. of Philosophy University of Illinois,
Springfield, Ill., USA
Prof. Olga BRUSYLOVSKA
Odessa National Mechnika University,
Ukraina
Prof. (Eng.) Czesław CEMPEL
Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa
Prof. Meinolf DIERKES
Science Center (WZB),
Berlin, RFN
Prof. Dariusz T. DZIUBA
WNE, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Nikolai GENOV
School of Advanced Social Studies,
Nova Gorka, Słowenia
Prof. Günter GETZINGER
Alpen-Adria Universität,
Graz, Austria
Prof. Tomasz GOBAN-KLAS
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
Prof. Janusz GOLINOWSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. Larisa A. GROMOVA
Herzen State Pedagogical Univ.,
St. Petersburg, Rosja
Prof. Armin GRUNWALD
Karlsruhe Insitute of Technology,
Karlsruhe, RFN
Prof. Lesław HABER
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
Kraków
Prof. David HEMPHILL
San Francisco State Univ.,
San Francisco, USA
Prof. Andrzej KIEPAS
Politechnika Śląska,
Zabrze
Prof. Witold KIEŻUN
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
Prof. Jerzy KISIELNICKI
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Kazimierz KRZYSZOFEK
Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Warszawa
Prof. dr Murman KVARATSKHELIA
Uniwersytet w Tbilisi,
Gruzja
Prof. Wojciech LAMENTOWICZ
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu,
Gdynia
Prof. Rudolf zur LIPPE
Oldenburg Universität,
Oldenburg, RFN
Dr Michael MACCOBY
The Maccoby Group PC,
Wshington, DC, USA
Prof. Ali A. MAZRUI
SUNY,
Bringhampton, NY, USA
Prof. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI
Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków
Prof. Małgorzata MOLĘDA – ZDZIECH
Szkoła Głowna Handlowa,
Warszawa
Prof. Józef OLEŃSKI
Uczelnia Łazarskiego,
Warszawa
Prof. Vlodimer PAPAVA
Tbilisi State University,
Tbilisi, Gruzja
Prof. Andrzej PAPUZIŃSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. (inż.) Sławomir PARTYCKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Lucjan PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska,
Lublin
Prof. (inż.) Karol I. PELC
Michigan Technological Univ.,
Houghton, MI, USA
Prof. Ewa POLAK
Uniwersytet Gdański,
Gdańsk
Prof. (Eng.) Alan L. PORTER
Georgia Institute of Technology,
Atlanta, GA, USA
Prof. Bazyli POSKROBKO
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok
Prof. (inż.) Piotr SIENKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa
Prof. Encarnación SORIANO AYALA
University of Almeria,
Hiszpania
Prof. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. Agnieszka SZEWCZYK
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin
Prof. Jan SZMYD
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków
Prof. (em.) Wiesław SZTUMSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. (inż.) Andrew S. TARGOWSKI
Western Michigen Univ.,
Kalamazoo, MI, USA
Prof. Albert H. TEICH
American Assoc. for the Advancement of Science,
Washington, DC, USA
Prof. (inż.) Andrzej A. WIERZBICKI
Instytut Łączności,
Warszawa
Prof. Christoph WULF
Freie Universität,
Berlin, RFN
Prof. Danuta ZALEWSKA
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław
Prof. Katarzyna ŻUKROWSKA
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
INFORMACJE DLA AUTORÓW

Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu lub na analizach empirycznych.

Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje – "wszystkie i wszędzie", we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach – zob. deklarację tematyczną poprzedzającą spis treści). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnosić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.

Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) – zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach.

Obok typowych research papers dopuszczalne są również inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma.

Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów (zgodnie z wymogami MNiSzW).

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej.

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami).

Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji.

Nadsyłane teksty powinny charakteryzować się poprawnością językową, a wszelkie cytaty i powołania powinny być udokumentowane.

W tekstach powinny być stosowane przypisy dolne.

Do nadsyłanych materiałów dołączyć:

  • dane o Autorze, w szczególności imię i nazwisko, stopień lub tytuł nauko-wy, adres e-mail, adres do korespondencji, wskazanie uczelni macierzystej (w przypadku pracowników naukowych), wraz z krótką notką o autorze,
  • streszczenie (wraz z tytułem) w języku angielskim – ok. 500 słów,
  • słowa kluczowe nadesłanego tekstu (3-10),
  • oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji Transformacji oraz nie był wcześniej publikowany.

Redakcja zastrzega prawo dokonania adjustacji tekstów.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Teksty prosimy przesyłać na adres: transformacje@kozminski.edu.pl

Artykuły naukowe nadsyłane do Transformacji:

  • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
  • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
  • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadkach dyskusyjnych o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej(w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

KONTAKT
Wydawca
Fundacja Edukacyjna "Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
00-175 Warszawa
Tel./fax. (22)4038411
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Teksty prosimy przesyłać na adres:
redakcjatransformacje@gmail.com
alinabetlej@kul.pl
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne